SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image


Nye tider - nye rammer

 

Året 2013 ble året hvor man mange steder i media kunne lese om kraftbransjens fallende økonomiske resultater og hvor det fra mange hold ble signalisert lavere utbytte til eierne i årene som kommer. Samtidig er det avdekket betydelige bransjeutfordringer knyttet til investeringer i nettet, i opprusting av kraftanlegg samt i investeringer i nye kraftanlegg, bl.a. for å tilfredsstille myndighetenes krav til erstatning av forurensende kraftkilder med ny og ren fornybar kraft.

For SKS merket vi også nedgang i våre økonomiske resultater, særlig knyttet til en fallende kraftpris i markedet og svikt i vannressursene. Desto mer er det all grunn til å glede seg over at vi oppnådde å få kjøpt 100 % av Sjøfossen Energi AS, et solid selskap med mange kraftanlegg, noen utbygde og i full drift, noen konsesjonssøkte og noen hvor planlegging pågår. Med på kjøpet fikk vi også mange nye medarbeidere med god kompetanse og stå-på-vilje, det lover godt for videre drift og et bredt faglig miljø i konsernet!

Ved vår overtakelse av Sjøfossen Energi AS har vi, sammen med porteføljen vi hadde fra før av, samlet sett en portefølje av kraftanlegg, både idriftsatte og prosjekterte, som vi ikke har hatt på mange år. Som kraftprodusent er vi derfor godt posisjonert for videre utvikling innenfor vårt viktigste virksomhetsområde.

Gjennom vårt eierskap i andre bransjeselskap i landsdelen er vi også godt posisjonert for å delta i interessante utbyggingsprosjekter, innenfor småkraft og storskala vannkraft.


For å realisere alle interessante og rentable prosjekter kreves det penger, mye penger. Vi vet i dag at bankene har relativt strenge krav til egenkapital hos låntaker og også krav til hva eierne kan ta ut av selskapene i en fase der nye lån skal ytes. I SKS har vi stor tro på at både finansmarkedene og eierne skal gi oss den nødvendige tillit for å bygge ut anlegg som kan gi videre vekst og skape ytterligere verdier for eierne og samfunnet.


I SKS har vi fra og med 2014 gått over til regnskapsføring i h.t. IFRS. Dette for å gjøre det mulig for oss å nå et større og mer likvid obligasjonsmarked.

Gjennom mange år har vi hatt et klart bilde av alle risikofaktorer knyttet til vår virksomhet innenfor ulike områder. Den dominerende risikoen for SKS´s økonomiske utvikling er knyttet til fremtidig kraftprisnivå. Det er etablert en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rapporteringsrutiner for å avdempe de resultatmessige konsekvenser av prisvariasjoner i kraftmarkedet. Nødvendig risikostyringsverktøy er også utarbeidet og følges innenfor både kraftomsetning og finans, med jevnlig rapportering til de styrende organer i konsernet.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte. Derfor er også HMS et viktig område å ha et stort fokus på. Prosedyrer og retningslinjer er utarbeidet i pakt med dette. I 2013 hadde vi dessverre en skade som ga en medarbeider varig mén. Riktignok ble det ikke fravær av denne skaden, men tilfellet er allikevel alvorlig nok og i alle tilfeller ett for mye! Når denne skaden er nevnt er det samtidig all mulig grunn til å glede seg over at sykefraværet har gått ned fra 2012 til 2013, til 3,72 %. Enda mer gledelig er det å peke på forbedringen innenfor personsikkerheten, hvor antall skader med fravær pr. million arbeidstimer (H1) har gått ned fra 4,13 til 0! Det er viktig for oss alle å holde denne trenden i vårt videre arbeide med HMS.


I året som gikk har våre ansatte bidratt til å skape nye verdier. Det vil skje også i 2014.
Vår visjon - Vi skaper muligheter - skal også i tiden som kommer være vår ledestjerne. Derfor vil vår deltakelse i ulike fond og organisasjoner som har som hovedformål å skape ny næring og ny vekst innenfor allerede etablerte næringer være en viktig oppgave. Kortreist kraft er etablert som begrep og vi skal gjerne levere kraften rett utenfor veggen til våre kraftstasjoner! Det vil i svært mange tilfeller være en betydelig vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: kraftprodusent, kunde, netteier og lokalsamfunn, for å nevne de viktigste.

De ansatte, styret og eierne takkes for et godt samarbeid i året som gikk.


Image

      Leif Finsveen


Skriv ut artikkel - Gå til toppen