SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

SKS Eiendom AS

SKS Eiendom AS er et 100 % eid datterselskap av Salten Kraftsamband AS. Selskapets virksomhet består av to hovedområder:
 
  • Eierskap, drift og utleie av administrasjonsbygg, driftsbygg og velferdsbygg
  • Eierskap av aksjeposter i selskap, dels innenfor konsernets kjerneområde, men også i selskap med virksomhet utenfor kraftproduksjon.
     
Selskapet eier et større administrasjonsbygg lokalisert i sentrum av Fauske. Utleiegraden på bygget er 100 %, der leietakerne hovedsakelig består av søsterselskap i SKS konsernet. Tapsrisikoen på gjeldende utleiekontrakter vurderes som liten. Driftssenteret lokalisert på Fauske er tilnærmet 100 % utleid. Leietakerne her er delvis konsernselskaper, men om lag 35% av leieinntektene kommer fra eksterne selskap. Driftssenteret ansees som attraktivt for leietakerne og er godt tilpasset aktører innenfor drift og vedlikehold av tyngre utstyr.


Image

Markedsposisjon

SKS Eiendom AS har eierskap i om lag 20 større og mindre selskaper, hovedsakelig lokalisert i Salten-regionen. Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Nord-Norsk Vindkraft AS og Fram Kraftentreprenør AS er datterselskap. Videre har selskapet større eierposter i Signal Bredbånd AS, Kysttele AS og Krafttele AS, alle selskap som har sin aktivitet innenfor bredbåndsegmentet. Bredbåndbransjen i Norge er i en konsolideringsfase og vårt videre eierskap innenfor dette segmentet er under kontinuerlig vurdering.

Nord Salten Kraft AS
Gjennomførte verdivurderinger og signaler fra markedet tyder på at det er skapt betydelig merverdier gjennom dette eierskapet. SKS Eiendom AS er største private aksjonær i Nord Salten Kraft AS, her har vi gjennom omdanningen av Nord-Salten Kraftlag AL til AS, kombinert med senere aksjekjøp oppnådd en eierandel på om lag 16 %. Selskapet har en eksklusiv forkjøpsrett ved omsetning av andre private aksjer i Nord Salten Kraft AS.

North Energy ASA
Selskapet var med å stiftet det Nord-Norske oljeselskapet North Energy ASA og var opprinnelig en av selskapets største aksjonærer. Gjennom senere emisjoner er vår eierskap blitt vannet ut, og vi eier pr utgangen av 2013 om lag 5 % av selskapet. Eierskapet i selskapet er vurdert til virkelig verdi, som har vært relativt stabilt gjennom året 2013.


Risikoprofil

SKS Eiendom har finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Investeringene er vurdert og utgjør liten risiko.

Selskapets børsnoterte aksjer er verdsatt til markedsverdi. Prisbevegelser på aksjen vil gi økonomisk effekt for selskapet. Selskapets kunder er i all hovedsak konserninterne leietakere av selskapets lokaler. Kredittrisikoen vurderes som lav.


Årsregnskapet for 2013 er preget av tap og nedskrvning i forbindelse med salg av aksjene i Salten Nettjenester AS (SNT) og nedskrivning av aksjenen i Nord-Norsk Vindkraft AS. SNT ble i november 2013 i sin helhet solgt til SKS Produksjon AS. Nord-Norsk Vindkraft fikk i mars 2014 endelig avslag på konsesjonssøknaden om Sleneset Vindkraftpark. Som et resultat av dette er prosjektet tapsført og påvirker resultatet til SKS Eiendom AS i 2013 negativt med i overkant av 9 mill.kr. Det vurderes styrt avvikling av Nord-Norsk Vindkraft.
Skriv ut artikkel - Gå til toppen