SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) er et vertikalintegrert kraftselskap med produksjon, distribusjon og forsyning. RLK utreder egne prosjekter for ny produksjon av vannkraft i dets nærområde. Selskapet utvikler småkraft gjennom eierskap i Nord-Norsk Småkraft AS.

Tilsig til magasinene er stabile og fyllingsgraden er høy. Det har i enkelte år vist seg vanskelig å ta vare på alt vann som tilflyter magasinene selv om det produseres for fullt store deler av året. Slukeevnen til kraftverket er en begrensning for å utnytte tilsiget.

RLK har fått tillatelse til å endre reguleringsgrensene for magasinene i Reppavassdraget. Dette øker lagringskapasiteten og reduserer overløpstapet. I 2013 bygget selskapet dam ved Memorvatn som tilpasning til de nye reguleringsgrensene. I 2014 vil RLK  foreta ytterligere utbedringer som gjør det mulig å utnytte de nye reguleringsgrensene fullt ut.

RLK har fått konsesjon for utvidelse av nedslagsfeltet til Reppavassdraget. Planlegging av prosjektet er i gang. RLK er eier av fibernett i Rødøy, Lurøy og Træna kommuner. 


Markedsposisjon

Gjennom kommisjonæravtalen med SKS Kraftsalg AS tilbys kundene strøm til konkurransedyktig pris. Forsyningskommunene er Rødøy, Lurøy og Træna. Andel strømkunder i eget område er 84 %.

RLK samarbeider med SKS Kraftsalg om forvaltning av kraftporteføljen.


Driften av distribusjonsnettet er økonomisk regulert ved at NVE fastsetter en øvre grense for tillatt inntektsramme. Denne rammen skal dekke kostnadene ved drift og avskriving av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. For 2013 bevilget myndighetene 120 mill. kroner i «Tilskudd til utjevning av overføringstariffer». RLK fikk tildelt 16,1 mill. kroner av dette beløpet. Tilskuddet er i sin helhet overført kundene og førte til en reduksjon i nettleien på 22,4 øre/kWh. Distribusjonsnettet overvåkes kontinuerlig, og investeringer for å kompensere for alder, kapasitetsendringer og funksjonalitet vurderes fortløpende. Gjennom heleid datterselskap Rødøy-Lurøy Fiber AS har RLK lagt til rette for tilgang til fremtidens fibernett i området.


Image

 

Risikoprofil

RLK er gjennom sin virksomhet eksponert for risiko på flere områder. Markedsrisiko for nettvirksomheten er fremtidige endringer av NVE’s reguleringsmodell. Markedsrisiko for kraftproduksjon er endringer i kraftpriser og produksjonsvolum. Kraftporteføljen forvaltes etter et risikostyringsdokument som sikrer eierne stabile inntekter over tid. Markedsrisiko for kraftomsetning er endringer i forbruk hos våre sluttkunder og at kundene velger annen leverandør.

RLK er eksponert for risiko for at sluttbrukerkunder ikke betaler for seg. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av manglende betaling.Skriv ut artikkel - Gå til toppen