SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

Govddesåga Kraftverk AS

Selskapet ble etablert med formål om å bygge ut og drifte Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune. Utbyggingen skal utnytte fallet i Govddesåga fra kote 546 ned til Arstaddalsdammen på kote 333. Eierne av selskapet eier deler av fall og grunn, og det er inngått egne avtaler om leie av fallrettigheter og leie av nødvendige eiendom for utbyggingen.

Prosjektet ble igangsatt høsten 2013 og start for prøvedrift av kraftproduksjon er juli 2016.
I tilknytning til kraftverket ble det i 2013 gitt konsesjonen for ny 132 kV linje til Sundsfjord.

Selskapet leier inn prosjektledelse og prosjektpersonell fra SKS. Styret har en aktiv rolle og fungerer også som en styringsgruppe i prosjektet. Det er inngått avtaler om leie av byggleder for kraftprosjektet, samt ekstern prosjektleder og kontrollør for bygging av ny kraftlinje.

Image

Markeds- og fremtidsutsikter

Kraftverket er beregnet å gi en årsproduksjon på 58 GWh. Det er ikke  magasin tilknyttet kraftverket, hvilket  medfører at  kraftverket må kjøre etter tilsig, som følge av dette vil det være lite produksjon i vintermånedene.

Den fornybare produksjonen fra kraftverket vil nyte godt av ordningen med elsertifikater som ble innført fra 2012. Ordningen med elsertifikater sikrer ny fornybar energi en ekstra inntekt i tillegg til salg til den ordinære kraftprisen. Det antas at et optimalt marked vil føre til at summen av ordinær kraftpris og elsertifikatpris dekker utbyggingskostnadene for ny fornybar kraft.

Risiko

Det er knyttet riskiko til selve utbyggingen, både gjennomføringen og økonomisk.

Kraftverket er avhengig av økt kapasitet i regionalnettet og mellom regional- og sentralnettet. Et viktig tiltak er realisering av ny 132 kV linje Halsa – Svartisen, og med tilhørende transformator og koblingsanlegg ved Svartisen kraftverk. NVE har gitt konsesjon til denne nettutbyggingen i november 2012.
Skriv ut artikkel - Gå til toppen