SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS eier og drifter vannkraftproduksjon fra 11 vannkraftverk. Selskapsledelse, driftssentral for døgnkontinuerlig styring og overvåking av anleggene, handelsavdeling for salg av kraft, vassdrags- og prosjektavdeling m.m. er lokalisert på Fauske. To stasjonsgrupper, én i Sulitjelma og én i Sundsfjord, har ansvar for daglig drift og vedlikehold av kraftverkene.

Det meste av ressursene går med til å drifte, vedlikeholde og styre egne produksjonsanlegg, samt å selge kraft produsert i anleggene. I tillegg arbeides det med å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, samt med utbygging av nye vannkraftprosjekter – både i egen regi og gjennom de deleide selskapene Nord- Norsk Småkraft AS og Govddesåga Kraftverk AS. Det brukes også ressurser på energiprosjekter i andre selskaper som konsernet har eierinteresser i, eksempelvis, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS og Nord- Norsk Havkraft AS.

 

Markedsposisjon

SKS Produksjon opererer i hovedsak på to markeder:

 

  • Salg av fysisk kraft til timebaserte markedspriser (spot) på Nordpool Elspot.
  • Finansiell sikringshandel (forward) på Nasdaq OMX.

I tillegg leveres det kvote- og konsesjonskraft. Det meste av kvotekraften leveres til eierkommuner i SKS. Konsesjonskraften leveres til de kommunene der kraftinstallasjonene ligger.

Det er mange forhold som påvirker prissettingen på elektrisk kraft, blant annet:

  • Temperatur
  • Tilsig (nedbør og snøsmelting)
  • Magasinnivåer
  • Flaskehalser i overføringsnettet regionalt
  • Kapasitet på overføringsnettet mellom land
  • Råvarepriser på alternative energikilder som olje, gass og kull
  • El-sertifikatordningen

En fellesnevner er at den enkelte kraftprodusent har liten påvirkningskraft på prissettingen. Som hovedregel blir produksjonen høy i år med mye nedbør. Noen kraftverk har god magasineringskapasitet, og kan lagre vann hvis prisen er lav, eller tappe fra lagret vann hvis prisen er høy. Nedbørens betydning for produksjonen det enkelte år er derfor avhengig av magasinstørrelsen i forhold til produksjonskapasiteten. SKS Produksjon har høy magasineringskapasitet til Lomi kraftverk, mens Sundsfjord kraftverk har lav. Selskapet driver med produksjonsplanlegging for å optimalisere verdien av kraftproduksjonen.
 

Risikoprofil

SKS Produksjon er gjennom sin virksomhet eksponert for risiko på flere områder.
Selskapet er eksponert for endringer i kraftpris og valutakursvingninger. Det er utarbeidet risikodokument som setter grenser for hvor stor andel av produksjonen som skal være eksponert for prisendringer. Terminkontrakter er inngått i Euro og valutasikret. Electricity Price Area Differentials (EPAD) kontrakter inngås for å redusere områdeprisrisiko. Den usikrede produksjon er eksponert for pris- og valutarisiko. Innmatingskostnadene til overliggende nettstruktur er også beheftet med markedsrisiko, da kostnadene til dels er knyttet til prisene på kraftbørsen. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. SKS Produksjon har risiko i den operative driften knyttet til skader og tap på egen og tredjeparts eiendeler, samt miljøforhold etc.

Denne type risiko er redusert gjennom prosedyrer og beredskapsplaner, samt ulike forsikringsordninger. Det er risiko knyttet til endringer i rammebetingelsene. Skatter, avgifter, regelverk mm fra myndighetene. Utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter medfører risiko for at forutsetninger som lå til grunn for at prosjektet ble igangsatt ikke oppfylles. Et eksempel kan være lavere tilsig enn forutsatt. Videre er det en risiko for at kostnaden blir høyere enn forutsatt og/eller at gjennomføringer tar lengre tid enn planlagt. Selskapet søker å minimere prosjektrisikoen ved å ha gode modeller og rutiner for gjennomføringen.

Image


Skriv ut artikkel - Gå til toppen