SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

SKS konsernet er ikke et børsnotert selskap og plikter derfor ikke å rapportere etter NUES – anbefaling til eierstyring og selskapsledelse. Selskapet ønsker likevel å bruke anbefalingen som et grunnlag for rapportering av eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets verdier og etiske retningslinjer danner grunnlaget for hvordan den enkelte som opptrer på vegne av selskapet skal opptre i møte med omverden. Konsernets etiske retningslinjer skal med jevne mellomrom evalueres i tråd med samfunnsmessig utvikling innen etikkområdet.

SKS er sitt samfunnsansvar bevist gjennom å være med å bidra til å skape en region og lokalsamfunn mennesker ønsker å være en del av.

Virksomhet

Selskapets formål er bestemt gjennom vedtekter: «Selskapets formål er, dels i egen regi og dels gjennom deltagelse i andre selskaper, eie, drifte og bygge kraftverk og overføringsanlegg samt omsetning av kraft, og for øvrig yte tjenester til andre prosjekter innenfor energirelaterte eller andre avledede forretningsområder».

Eierne og styret legger føringer på de overordnede strategier selskapet arbeider med. Dette er styrende for mål og strategier i det enkelte datterselskap.

Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapital var per 31.12.13. 1 599 mill. kr. Dette utgjør 34 % av konsernets totalkapital. Styret anser egenkapital, inkludert arbeid med videre kapitalisering, som tilfredsstillende for konsernets strategier og aktiviteter.

Selskapet har som mål å gi stabil inntjening og forutsigbarhet for eierne. Utbyttepolitikken i selskapet er bestemt gjennom aksjonæravtalen. Utbytte skal til enhver tid skje under hensyn til selskapets behov for et forsvarlig kapitalgrunnlag for gjennomføring av vedtatte planer. Dersom selskapets totale kapitalsituasjon tillater det, skal minimum 70 % av konsernets resultat før minoritetsinteresser disponeres til utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Salten Kraftsamband har én aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Transaksjoner av vesentlig art med nærstående skal behandles i styret.

Fri omsettelighet

Ethvert aksjeerverv er betinget av samtykke fra selskapet styre. Styret kan nekte samtykke dersom aksjeerverv vil innebære at selskapet ikke får en eierstruktur som tilfredsstiller lovgivingens krav til offentlig eierskap i konsesjonsrettslig sammenheng. Ingen kan direkte eller indirekte eie mer enn 49 % av aksjene i selskapet.

Generalforsamling

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen følger aksjelovens kap. 5. I generalforsamlingen teller en aksje en stemme.

Valgkomité

Selskapet har ingen valgkomite. Eierne skal i god tid før generalforsamlingen avholde et eiermøte hvor kandidater til styret og styresammensetning drøftes.


Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Eiere med mellom 10 og 30 % eierandel har rett på ett styremedlem. Eiere med større eierandel har rett på to medlemmer. Ut fra dagen styresammensetning har de ansatte rett til å velge to styremedlemmer. Det skal etterstrebes en balansert kjønnsfordeling i styret. Leder og nesteleder til styret velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges for to år av gangen.

Styrets arbeid

SKS ledes og styres i samsvar med lovgivningen samt anerkjente prinsipper om god eierstyring og selskapsledelse for ikke børsnoterte selskaper. Konsernstyret er premissleverandør for alle virksomheter i konsernet, gjennom vedtatte strategier for selskapene. Konsernstyret påser at forvaltning og entreprenørskap skjer innenfor en ramme av effektiv oppfølging og kontroll, slik at risikoer blir vurdert og håndtert. Det foretas periodisk rapportering av selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styrets arbeidsplan sikrer at planer og budsjetter for selskapets virksomhet fastsettes og følges opp, samt at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende kontroll. Konsernstyrets overordnede målsetting er å skape og synliggjøre verdier for eierne.

Risikostyring og intern kontroll

Selskapets risikostyring omhandler blant annet tilsyn og oppfølging av risikodokumenter for ulike deler av virksomheten. Det er over tid en målsetting på risiko området, å tilpasse og utvikle systemer og rutiner mot «best practice», samt internasjonale revisjonsstandarder. Det innebærer at det fokuseres på videre utvikling av de fem komponentene; kontrollmiljø, risikovurderingsprosess, informasjonssystem, kontrollaktivitet og overvåkning av kontroller. Dette må skje parallelt med at det fokuseres på de tre dimensjonene; drift, rapportering, og etterlevelse av regler.

Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse. Godtgjørelsen skal være sammenlignbar med tilsvarende selskaper.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter, reforhandler og endrer kompensasjonen til daglig leder. Det opplyses i årsregnskapet om ytelser til daglig leder jfr regnskapslovens bestemmelser.

Informasjon og kommunikasjon

Styret og ledelsen mottar kvartalsvise rapport om drift og resultatutviklingfor selskapene i konsernet, som viser utviklingen i forhold til forretningsmålene plan og budsjett. Styret mottar også kvalitativ informasjon som helse- miljø og sikkerhetsrapporter kvartalsvis. Det orienteres og rapporteres på hvert styremøte om markedssituasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Styret informeres om prisutvikling elkraft, gass, kull og kjernekraft, samt andre forhold av betydning for å følge markedsutviklingen.

Revisor

Selskapets revisor har god forståelse for selskapets risikobilde og kontrollbehov. Revisor er en faglig ressurs for styret og ledelsen, og er pålagt å kommunisere vesentlige svakheter og andre relevante forhold til styret og generalforsamlingen. Revisor legger årlig fram for styret hovedtrekkene i plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet, samt orienterer årlig om selskapets interne identifiserbare svakheter og forslag til forbedringer. Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapene, samt deltar på selskapets ordinære generalforsamling. Det anbefales minst et møte i året mellom revisor og styret, uten at den daglige ledelse eller andre fra daglig ledelse er til stede.Skriv ut artikkel - Gå til toppen