SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

SKS øker produksjonen av fornybar energi

Image

SKS Produksjon har flere store kraftutbyggingsprosjekter på gang. Høsten 2014 står Storelvvatnet kraftverk i Sulitjelma ferdig.  Bygging av Govddesåga kraftverk i Beiarn ble igangsatt i 2013 og skal være ferdig sommeren 2016. I tillegg jobbes det med forprosjekt for eventuell utbygging av Smibelg og Storåvatn.


Storelvvatnet kraftverk

Ved utbyggingen av Lomi kraftverk på slutten av 1970-tallet ble elvene, Rupsi og Giken, på nordsiden av Sulisdalen ledet i tunnel over til Lomivatnet. Lomivatnet er hovedmagasin til Lomi kraftverk og har en reguleringshøyde på 60 meter.

Da det på 2000-tallet ble mer fart i småkraftutbyggingen begynte man å sysle med tanken om å utnytte vannet i tunneloverføringen fra Rupsi og Giken til kraftproduksjon. Høsten 2014 står Storelvvatnet kraftverk i Sulitjelma ferdig.

Nøkkeltall

Image


Govddesåga kraftverk

Utbyggingen skal utnytte fallet i Govddesåga fra inntaksområdet på kote 546 ned til Arstaddalsdammen på kote 333. Overføring av vannet i Govddesåga er allerede konsesjonsgitt i forbindelse med utbygging av Arstaddalen og Sundsfjord kraftverkene på 60-tallet. Olje- og energidepartementet godkjente konsesjonen i januar 2013.

Prosjektet ble igangsatt høsten 2013 og start for prøvedrift av kraftproduksjon er juli 2016.
I tilknytning til kraftverket ble det i 2013 gitt konsesjonen for ny 132 kV linje til Sundsfjord.

Image

Nøkkeltall

Image


Smibelg og Storåvatn kraftverk

Prosjektet ligger vesentlig i Rødøy kommune med ca. 90 %. Resten er i Lurøy kommune. Prosjektet består av to separate kraftverk, som ved eventuell utbygging skal bygges paralellt. Det arbeides nå med å få tillatelse til forundersøkelser på eiendommene. I og med at det er mer enn 60 berørte grunneiere geografisk spredd og med forskjellige meninger om kraftutbygging i området, forsøker vi å få til en form for begrenset forhåndstiltredelse fra myndighetene. Vi er i ferd med å utarbeide et godt kartgrunnlag til prosjekteringen etter utført laserskanning i høst. Det er startet innledende forhandlinger i form av posisjoneringsmøter med noen prosjekteringsfirma som er interessert i dette oppdraget.

Videre framdrift er å framskaffe tilstrekkelig grunnlag for investeringsbeslutning til 2015 sammen med det firmaet som blir valgt til prosjekteringen mm. I denne fasen ligger også forundersøkelser i området, innhenting av tilbud og valg av entrepriseform for gjennomføringen. Ved en positiv investeringsbeslutning vil byggearbeidet kunne starte opp i 2016 og stå ferdig i 2019/2020. For å oppnå grønne sertifikat må produksjonen starte i løpet av 2020.

Image


Nye Oldereid Kraftverk

Nye Oldereid kraftverk skal bygges ved siden av det gamle kraftverket og med tilkopling av nytt rør til eksisterende rørgate. Det nye aggregatet blir en Francis på 15 MW. Den gamle er en Pelton med to løpehjul på samme aksel på 12 MW. Virkningsgraden på det gamle aggregatet er på 85 % og det nye vil ligge på ca. 95 %.

Oppstart av grunnarbeid er våren 2014.


Skriv ut artikkel - Gå til toppen